งานวิจัยในชั้นเรียน

ในส่วนนี้กระผมขอนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้จัดทำ ซึ่งโดยปกติโรงเรียนของกระผมก็จะให้คุณครูทุกท่านทำงานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ส่วนใดผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์แนะนำได้นะครับ

ปีการศึกษา 2554

1. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้สื่อคลิปวิดีโอ (Video Clip)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อคลิปวิดีโอ (Video Clip)  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว จำนวน 45 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่  คลิปวิดีโอ เรื่อง การแบ่งเซลล์ จำนวน 4 คลิป ได้แก่เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจำนวน 2 คลิป และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จำนวน 2 คลิป ซึ่งได้มาจากการดาวน์โหลด (download) จากเวปไซต์ www.youtube.com และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา  ซึ่งเป็นแบบวัดความรู้สึก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  จำนวน 18 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่าเจตคติต่อวิชาชีววิทยา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังจากที่เรียนด้วยคลิปวิดีโอ อยู่ในระดับ ดีมาก

2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนวิชาชีววิทยา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัยคือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสุ่มตัวอย่างประชากร  จำนวน  191  ตัวอย่าง  แล้วนำแบบสอบถามมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณค่าทางสถิติ  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  มากที่สุด  ร้อยละ 23.56  นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด   ส่วนความพึงพอใจในด้านบุคลิกภาพและการสร้างแรงจูงใจ อยู่ในระดับ  มากที่สุด เช่นกัน และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ มากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า อยากเรียนกับครูอีกตลอดไป  ทั้งนี้ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน เช่น  สภาพห้องเรียน  บรรยากาศในการเรียน  กลุ่มเพื่อน  หนังสือเรียน  เป็นต้น  รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนควรทำอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  คือ  1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  45  คน  ที่ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง   ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังจากนั้นทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.17/80.30  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบว่าเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อชุดกิจกรรม  นักเรียนมีความรู้สึกดีต่อการแสดงออกต่อกิจกรรมการเรียนด้วยชุดกิจกรรม และเห็นประโยชน์ของชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน

ปีการศึกษา 2553

1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทย์ 3 (ว30103)  เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทย์ 3 (ว30103)   เรื่อง  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.18 / 81.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.69

2. การสร้างเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีววิทยา 4 (ว32244)   เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกและการตอบสนองของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   ผลการวิจัยพบว่าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 4 (ว32244) เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกและการตอบสนองของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.17 / 87.11 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79 ซึ่งแสดงว่า เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 4 (ว32244) เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกและการตอบสนองของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  สามารถพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s