บทเรียนออนไลน์

บทเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

อ่านก่อนเรียนนะครับ

กิจรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติมีทั้งหมด 4 เรื่อง แต่ละเรื่องมีกิจกรรมย่อยๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ  มีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  ขอให้นักเรียนอ่านคำแนะนำให้เข้าใจก่อนปฏิบัติกิจกรรม เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับ

        เรื่องที่ 1. ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ประกอบไปด้วยสาระสำคัญที่นักเรียนควรรู้ได้แก่

  • Ø ความหมายของระบบนิเวศ
  • Ø ระบบนิเวศประเภทต่างๆ
  • Ø โครงสร้างของระบบนิเวศ

ให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการปฏิบัติและปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ  โดยพยายามสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นอย่างสุดความสามารถ และตั้งใจทำอย่างเคร่งครัดนะครับ กิจกรรมมี 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.1 – 1.4 ดังนี้

       เรื่องที่ 2. ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

ประกอบไปด้วยสาระสำคัญที่นักเรียนควรรู้ได้แก่

  • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
  • ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแง่การถ่ายทอดพลังงาน
  • การหมุนเวียนสาร

ให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการปฏิบัติและปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ  โดยพยายามสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นอย่างสุดความสามารถ และตั้งใจทำอย่างเคร่งครัดนะครับ กิจกรรมมี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 2.1 – 2.2 ดังนี้

       เรื่องที่ 3. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ

ประกอบไปด้วยสาระสำคัญที่นักเรียนควรรู้ได้แก่

  • ความหมายของการเปลี่ยนแปลงแทนที่
  • การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในรูปแบบต่างๆ

ให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการปฏิบัติและปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ  โดยพยายามสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นอย่างสุดความสามารถ และตั้งใจทำอย่างเคร่งครัดนะครับ  กิจกรรมมี 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 3.1 – 3.3 ดังนี้

       เรื่องที่ 4. คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เราและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น จนปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมและเสียหายมากมาย เราในฐานะนักเรียนซึ่งจะเป็นพลโลกในอนาคต จะช่วยอนุรักษ์ ดูแลรักษา ได้อย่างไร อ่านขั้นตอนการปฏิบัติและปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ  โดยพยายามสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นอย่างสุดความสามารถ และตั้งใจทำอย่างเคร่งครัดนะครับ  กิจกรรมมี 1 กิจกรรมย่อย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s