การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสารในระบบนิเวศ ได้แก่  เห็ด  รา  ยีสต์  และแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีกระบวนการย่อยเกิดขึ้นภายนอกเซลล์ โดยปล่อยเอนไซม์ออกมานอกเซลล์เพื่อย่อยสารอาหารให้มีโมเลกุลเล็กลง  แล้วจึงดูดซึมสารอาหารที่ได้เข้าสู่เซลล์ เช่น ยีสต์จะปล่อยเอนไซม์อินเวอร์เทส (invertase) เพื่อย่อยน้ำตาลซูโครส ได้น้ำตาลเชิงเดี่ยวคือ กลูโคสและฟรักโทส  หลังจากนั้นจะดูดซึมน้ำตาลที่ได้เข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในลำดับต่อไป

            อะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นภายในเซลล์  โดยอะมีบาจะนำอาหารเข้าสู่เซลล์โดยวิธีฟาโกไซโทซิสและพิโนไซโทซิส อาหารที่หลุดเข้าไปในไซโทพลาซึมจะอยู่ในรูปของฟูดแวคิวโอล สำหรับพารามีเซียมนำอาหารเข้าสู่เซลล์โดยใช้ซิเลียที่อยู่บริเวณร่องปาก (oral groove) โบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์  ซึ่งจะอยู่ในรูปของฟูดแวคิวโอลเช่นเดียวกัน ซึ่งฟูดแวคิวโอลในเซลล์ของอะมียาและพารามีเซียมจะรวมกับไลโซโซม เอนไซม์ในไลโซโซมจะย่อยอาหารในฟูดแวคิลโอลได้สารโมเลกุลเดี่ยว สารอาหารที่ย่อยได้จะถูกลำเลียงออกจาฟูแวคิลโอลเข้าไปในไซโทพลาซึม  เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์  สำหรับกากอาหารในฟูดแวคิวโอลจะถูกกำจัดออกนอกเซลล์ด้วยวิธีเอกโซไซโทซิส

 

เกี่ยวกับ buahomsuriya

my life is a student.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

  1. เป็นความรู้เพิ่มที่เข้าใจดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s